Všeobecné obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Podmienky spracúvania osobných údajov

Obchodné podmienky Kresťanského centra BEREA
pri poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb v penzióne BEREA

 1. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
  1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi občianskym združením Kresťanské centrum BEREA, so sídlom Harmónia 3190, 900 01 Modra, IČO: 30 794 358, zapísaným v registri občianskych združení pod číslom: VVS/1-900/90-21970 (ďalej tiež ako „Poskytovateľ“) a zákazníkmi, t. j. osobami využívajúcimi služby poskytované Poskytovateľom.
  2. Službami sa rozumejú služby poskytované Poskytovateľom, a to ubytovacie služby alebo ubytovacie a stravovacie služby poskytované v priestoroch ubytovacieho zariadenia Penzión BEREA, nachádzajúceho sa na adrese Harmónia 3190, 900 01 Modra (ďalej tiež ako „ubytovacie zariadenie“).
  3. Poskytovateľ je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky https://penzion.berea.sk (ďalej tiež ako „internetová stránka“).
  4. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú:
  5. Zákazníkom je každá osoba (fyzická alebo právnická) využívajúca služby alebo niektorú zo služieb Poskytovateľa.
  6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
  7. Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí služieb.
  8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
  9. V prípade akýchkoľvek sťažností alebo podnetov, tie Zákazník môže adresovať aj priamo Poskytovateľovi, pričom odporúčame Zákazníkom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili e-mailovú adresu: penzion@berea.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pritom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil.
 2. Rezervácia ubytovacích služieb – uzatvorenie zmluvy
  1. Zákazník môže uskutočniť rezerváciu služieb ponúkaných Poskytovateľom nasledovnými spôsobmi:
   1. osobne na adrese ubytovacieho zariadenia
   2. telefonicky
   3. e-mailom
   4. prostredníctvom formulára umiestneného na internetovej stránke https://penzion.berea.sk/booking
  2. Zákazník je pri rezervácii povinný uviesť nasledovné údaje:
   • počet osôb využívajúcich služby
   • počet izieb, o rezerváciu ktorých má Zákazník záujem
   • typ izieb, o rezerváciu ktorých má Zákazník záujem
   • dátum príchodu
   • dátum odchodu
   • kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail
   • rozsah služieb, t. j. či má záujem iba o ubytovacie služby, alebo o ubytovacie a stravovacie služby súčasne.
  3. V prípade, že Zákazník uskutočnil rezerváciu prostredníctvom formulára umiestneného na internetovej stránke Poskytovateľa podľa bodu 1 písm. d) tohto článku VOP, považuje sa odoslanie formulára za návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby. Odoslaním formulára Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami umiestnenými na internetovej stránke Poskytovateľa. K uzatvoreniu zmluvy dochádza akceptáciou návrhu zo strany Poskytovateľa, ktorá sa uskutoční tak, že Poskytovateľ zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom vo formulári dokument s názvom Potvrdenie rezervácie.
  4. V prípade, že Zákazník uskutoční rezerváciu niektorým zo spôsobov podľa bodu 1 písm. a), b) alebo c) tohto článku VOP, bude Zákazník po uskutočnení rezervácie kontaktovaný zo strany Poskytovateľa, ktorý mu doručí dokument s názvom Informácie k rezervácii. Doručenie tohto dokumentu sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy zo strany Poskytovateľa. Dokument s názvom Informácie k rezervácii bude Zákazníkovi doručený na e-mailovú adresu oznámenú Poskytovateľovi zo strany Zákazníka alebo mu bude predložený osobne v priestoroch ubytovacieho zariadenia. Súčasťou predmetného dokumentu sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Zákazníkom a ktoré Zákazník prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy potvrdzuje.
  5. Akceptáciou návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany Zákazníka (v prípade postupu podľa bodu 4 týchto VOP) sa rozumie e-mailom vyjadrený súhlas s dokumentom Informácie k rezervácii alebo podpis tohto dokumentu zo strany Zákazníka.
  6. K uzatvoreniu zmluvy dochádza doručením akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy druhej zmluvnej strane.
  7. Dokument s názvom Potvrdenie rezervácie a dokument s názvom Informácie k rezervácii obsahuje nasledovné údaje:
   • identifikačné a kontaktné údaje Poskytovateľa,
   • identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail,
   • identifikáciu a adresu ubytovacieho zariadenia,
   • dátum a najskorší čas príchodu,
   • dátum a najneskorší čas odchodu,
   • číslo rezervácie,
   • počet osôb, ktoré budú ubytované,
   • počet rezervovaných izieb,
   • typ rezervovaných izieb,
   • odkaz na tieto Všeobecné obchodné podmienky,
   • rozsah služieb, t. j. či má záujem iba o ubytovacie služby, alebo o ubytovacie a stravovacie služby súčasne.
  8. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Poskytovateľa a Zákazníka.
  9. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, prípadne odstúpením od nej.
 3. Cena za služby
  1. Cena za služby je súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, pričom táto cena bude zo strany Poskytovateľa oznámená Zákazníkovi ešte pred uzatvorením zmluvy. Táto cena je finálna a neobsahuje žiadne ďalšie poplatky. Výška ceny závisí od dĺžky trvania zmluvy, ako aj rozsahu služieb a počtu ubytovaných hostí. Cena zahŕňa daň za ubytovanie vo výške 1,00 € na osobu a prenocovanie.
  2. Cenu za služby je možné uhradiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom / hotovostným vkladom na účet Poskytovateľa, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom v deň odchodu Zákazníka z ubytovacieho zariadenia (splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní). Spôsob úhrady ceny za služby je na Zákazníkovi.
  3. Cena za služby bude zo strany Zákazníka uhradená:
   • v prípade platby v hotovosti – v deň odchodu ubytovacieho zariadenia, t. j. v deň zániku zmluvy,
   • v prípade platby bezhotovostným prevodom / hotovostným vkladom na účet Poskytovateľa, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom – v lehote splatnosti podľa vystavenej faktúry.
  4. Základným platidlom je mena euro. Poskytovateľ nie je platcom DPH.
 4. Zmena rezervácie zo strany Zákazníka
  1. Akékoľvek zmeny rezervácie sú možné výlučne po dohode s Poskytovateľom služieb a nie sú právne nárokovateľné.
  2. Zmenami rezervácie sa rozumejú najmä: zmena príchodu, zmena odchodu, zmena typu izby, zmena počtu izieb, zmena počtu ubytovaných hostí, zmena rozsahu služieb a podobne.
  3. O zmenu rezervácie je Zákazník oprávnený požiadať osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Pri žiadosti o zmenu rezervácie musí zákazník uviesť číslo rezervácie, ktoré mu bolo oznámené Poskytovateľom. žiadosť o zmenu rezervácie môže uskutočniť výlučne Zákazník, s ktorým bola uzatvorená zmluva alebo týmto Zákazníkom písomne splnomocnená osoba.
  4. Zmena rezervácie vzniká výlučne na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom s touto zmenou môže byť spojená aj zmena ceny za službu objednanú Zákazníkom. Do momentu, kým nedôjde zo strany zmluvných strán k zmene rezervácie platí pôvodná rezervácia – a teda pôvodná zmluva.
  5. Po obdržaní žiadosti o zmenu rezervácie zo strany Zákazníka zašle Poskytovateľ (v prípade, že so zmenou alebo jej časťou súhlasí) Zákazníkovi dokument s názvom Zmena rezervácie, ktorým sa rozumie návrh na uzatvorenie dodatku k zmluve. Tento dokument bude zo strany Poskytovateľa zaslaný Zákazníkovi e-mailom na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v pôvodnej rezervácii alebo mu bude doručený osobne v priestoroch ubytovacieho zariadenia.
  6. K zmene rezervácie a teda aj k zmene uzatvorenej zmluvy dochádza akceptáciou návrhu podľa bodu 5 tohto článku VOP zo strany Zákazníka, ktorú Zákazník uskutoční buď vyjadrením súhlasu prostredníctvom e-mailu alebo podpisom dokumentu Zmena rezervácie. Momentom akceptácie návrhu Poskytovateľa podľa bodu 5 dochádza k zmene zmluvy.
 5. Zrušenie rezervácie zo strany Zákazníka
  1. Zákazník je oprávnený zrušiť rezerváciu služieb, a teda odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, a to za podmienok stanovených v týchto VOP. Zrušenie zmluvy sa uskutoční buď doručením e-mailu Poskytovateľovi alebo doručením písomného zrušenia rezervácie.
  2. Zrušenie rezervácie musí obsahovať nasledovné informácie:
   • identifikačné údaje Zákazníka,
   • číslo rezervácie.
  3. V prípade zrušenia rezervácie vzniká v určitých prípadoch Poskytovateľovi nárok na uhradenie storno poplatku, a to za nasledovných podmienok:
   1. V prípade, že Zákazník zruší rezerváciu skôr ako 60 dní pred dátumom príchodu, t. j. pred dátumom začatia poskytovania služieb, nehradí Zákazník žiadne storno poplatky.
   2. V prípade, že Zákazník zruší rezerváciu v čase medzi 59. a 31. dňom pred dátumom príchodu, t. j. pred dátumom začatia poskytovania služieb, je Zákazník povinný uhradiť na účet Poskytovateľa na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom storno poplatok vo výške 20 % z ceny objednaných služieb.
   3. V prípade, že Zákazník zruší rezerváciu v čase medzi 30. a 7. dňom pred dátumom príchodu, t. j. pred dátumom začatia poskytovania služieb, je Zákazník povinný uhradiť na účet Poskytovateľa na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb.
   4. V prípade, že Zákazník zruší rezerváciu v čase menej ako 6 dní (vrátane šiesteho dňa) pred dátumom príchodu, t. j. pred dátumom začatia poskytovania služieb, je Zákazník povinný uhradiť na účet Poskytovateľa na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb.
  4. V prípade, že Zákazník v deň príchodu, t. j. v deň začatia poskytovania služieb, nenastúpi na ubytovanie a nedostaví sa do ubytovacieho zariadenia, je povinný uhradiť cenu za služby v rozsahu 100 % z ceny objednaných služieb.
 6. Zmena alebo zrušenie rezervácie zo strany Poskytovateľa
  1. V prípade, že zo strany Poskytovateľa nie je možné poskytnúť Zákazníkovi ním objednané služby (úplne alebo čiastočne) v zmysle uzatvorenej zmluvy, je Poskytovateľ povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Zákazníka a to takým spôsobom, akým bola uzatvorená zmluva. Poskytovateľ zároveň poskytne Zákazníkovi náhradnú službu zodpovedajúcu rozsahu a obsahu pôvodne dohodnutej služby. V prípade, že zo strany Zákazníka dôjde k prijatiu tejto náhradnej služby (spôsobom akým bola náhradná služba poskytnutá), dochádza akceptáciou náhradnej služby zo strany Zákazníka k zmene zmluvy.
  2. V prípade, že Zákazník neakceptuje náhradnú službu Poskytovateľa podľa bodu 1 tohto článku VOP, zmluva zaniká doručením oznámenia o neakceptovaní náhradnej služby zo strany Zákazníka Poskytovateľovi.
  3. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť rezervácie, a teda odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia náhradnej služby v prípade, ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť Poskytovateľa. O uvedenej skutočnosti je Poskytovateľ povinný bezodkladne informovať Zákazníka, a to takým spôsobom, akým bola uzatvorená zmluva.
  4. Okolnosťami, vylučujúcimi zodpovednosť Poskytovateľa podľa bodu 3 tohto článku VOP, sa rozumejú také prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa a bránia Poskytovateľovi v splnení jeho povinností podľa zmluvy a nemožno rozumne predpokladať, aby ich Poskytovateľ v čase vzniku zmluvy mohol predvídať a Poskytovateľ nemôže túto prekážku odstrániť. Ide prekážky z dôvodu vyššej moci, najmä o: živelné pohromy, výnimočný stav, vojnový stav, núdzový stav, štrajk, prerušenie dodávok energií a podobne.
 7. Všeobecné ustanovenia týkajúce sa ubytovania
  1. Poskytovateľ je povinný začať s poskytovaním služby Zákazníkovi, a teda umožniť mu ubytovanie, v deň začatia poskytovania služby od 14:00 hod.
  2. Zákazník je povinný ukončiť poskytovanie služby, a teda vyprázdniť izbu, v ktorej mu boli poskytované ubytovacie služby v posledný deň poskytovania služby, a to do 10:00 hod.
  3. Zákazník je povinný na začiatku ubytovania upozorniť Poskytovateľa na akékoľvek vady, poškodenia, či iné nedostatky izby poskytnutej mu Poskytovateľom vrátane jej zariadenia.
  4. Zákazník zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré spôsobil v izbe, ubytovacom zariadení, ako aj na vybavení a zariadení ubytovacieho zariadenia a izby, ako aj na majetku tretích osôb, on alebo osoby, ktoré využívajú služby poskytované Poskytovateľom na základe zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.
  5. Zákazník je pri využívaní služieb povinný rešpektovať zmluvu, tieto VOP, pokyny Poskytovateľa a jeho zamestnancov, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy. V prípade porušenia týchto povinností je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a ukončiť poskytovanie služieb Zákazníkovi.
  6. Zákazník a všetky osoby, ktoré využívajú služby poskytované Poskytovateľom na základe zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, sú povinné dodržiavať zákaz fajčenia v celom ubytovacom zariadení. Za porušenie tohto zákazu je osoba porušujúca tento zákaz povinná uhradiť Poskytovateľovi pokutu vo výške 100,00 €, za splnenie ktorej zodpovedá Zákazník a v prípade, že táto povinnosť nebude splnená zo strany porušujúcej osoby, je Zákazník povinný túto pokutu uhradiť.
  7. V prípade straty kľúčov od izby je Zákazník povinný uhradiť Poskytovateľovi pokutu vo výške 10,00 €.
  8. Zákazník má možnosť objednať si popri ubytovacích službách tiež stravovacie služby. Tieto sa riadia nasledovným režimom:
   1. Raňajky prebiehajú v jedálni penziónu formou bufetových stolov, a to v čase od 8:00 hod. do 9:30 hod., prípadne ináč podľa dohody s ubytovanou skupinou. V prípade, že sa Zákazník v uvedenom čase nedostaví na raňajky, nemá nárok na poskytnutie náhradnej stravy ani na vrátenie peňazí.
   2. Obedy prebiehajú v jedálni penziónu tak, že Zákazník má možnosť zvoliť si jedlo podľa aktuálneho denného menu zhotoveného Ubytovacím zariadením. Obedy prebiehajú v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod., prípadne ináč podľa dohody s ubytovanou skupinou V prípade, že sa Zákazník v uvedenom čase nedostaví na obed, nemá nárok na poskytnutie náhradnej stravy ani na vrátenie peňazí.
   3. Večere prebiehajú v jedálni penziónu tak, že Zákazník má možnosť zvoliť si jedlo podľa aktuálneho denného menu. Večere prebiehajú v čase od 18:00 hod. do 19:30 hod., prípadne ináč podľa dohody s ubytovanou skupinou. V prípade, že sa Zákazník v uvedenom čase nedostaví na večeru, nemá nárok na poskytnutie náhradnej stravy, ako ani na vrátenie peňazí.
 8. Odstúpenie Zákazníka od zmluvy bez uvedenia dôvodu
  1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.
  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je: Penzión BEREA, so sídlom Harmónia 3190, 900 01 Modra.
  3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť tiež osobne, v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa a tiež k nahliadnutiu na adrese ubytovacieho zariadenia. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi, aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo rezervácie.
  4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
  5. Spotrebiteľ nemôže, s poukazom na § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z., odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania alebo poskytovanie stravovacích služieb, ak sa poskytovanie služieb začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 9. Alternatívne riešenie sporov
  1. V prípade, že Zákazník, ktorý je spotrebiteľ, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Zákazníkom, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, dostupnú na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Zákazníkom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na Internetovej stránke Poskytovateľa. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
  2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
  3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky majú ako neoddeliteľnú súčasť Reklamačný poriadok, ktorý je sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa.
  5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19.4.2021.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky je možné stiahnuť pomocou tohto odkazu.

Reklamačný poriadok Kresťanského centra BEREA
pri poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb v penzióne BEREA

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
  2. Poskytovateľom je Kresťanské centrum BEREA, so sídlom Harmónia 3190, 900 01 Modra, IČO: 30 794 358, zapísaným v registri občianskych združení pod číslom: VVS/1-900/90-21970, email: penzion@berea.sk, telefónne číslo: +421 917 541 894 (ďalej len „Poskytovateľ“).
  3. Poskytovateľ je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky https://penzion.berea.sk (ďalej tiež ako „internetová stránka“).
  4. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Zákazníka – spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb.
  5. Zákazníkom je každá osoba (fyzická alebo právnická) využívajúca služby alebo niektorú zo služieb Poskytovateľa.
  6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
  7. Službami sa rozumejú služby poskytované Poskytovateľom, a to ubytovacie služby alebo ubytovacie a stravovacie služby poskytované v priestoroch ubytovacieho zariadenia nachádzajúceho sa na adrese Harmónia 3190, 900 01 Modra (ďalej tiež ako „ubytovacie zariadenie“).
 2. Odkazy
  1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na Internetovej stránke Poskytovateľa.
 3. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady služieb
  1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v bežnej kvalite a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (ďalej tiež ako „zmluva“) t. j. najmä v dohodnutom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase.
 4. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)
  1. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu na:
   1. Rozsah, kvalitu a správnosť poskytnutej služby
   2. Včasnosť poskytnutia služby
   3. Správnosť ceny za službu
  2. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: Penzión BEREA, Harmónia 3190, 900 01 Modra a, alebo emailom na adresu: penzion@berea.sk.  Zákazník môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Poskytovateľa.
  3. Pri uplatnení reklamácie vyplní Zákazník reklamačný formulár, ktorý je Zákazníkovi sprístupnený na Internetovej stránke Poskytovateľa alebo iným spôsobom oznámi Poskytovateľovi reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii Zákazník uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby. Pri reklamácii Zákazník tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným formulárom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný formulár“), reklamačný formulár odošle Zákazník Poskytovateľovi spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.
  4. Po prevzatí reklamačného formulára alebo osobnom uplatnení reklamácie Poskytovateľom bude Zákazníkovi vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  5. Poskytovateľ vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej s Poskytovateľom a bude mu vrátená plná suma, ktorú za službu zaplatil.
  6. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného formulára), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.
  7. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Poskytovateľ povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou (písomne), a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  8. Za ukončenie reklamačného konania (reklamácie) sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením ceny za službu, vyplatením zľavy z  ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 5. Práva Zákazníka pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.
  2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Zákazník právo na poskytnutie náhradnej služby, na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.
 6. Záverečné ustanovenia
  1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa dňa 19.4.2021
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením na Internetovú stránku Poskytovateľa.

Tento Reklamačný poriadok je možné stiahnuť pomocou tohto odkazu.

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU V SÚVISLOSTI SO ZÍSKAVANÍM A SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby


Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, nasledovné informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Prevádzkovateľom je Kresťanské centrum BEREA, so sídlom Harmónia 3190, 900 01 Modra, IČO: 30 794 358, zapísaným v registri občianskych združení pod číslom: VVS/1-900/90-21970, email: penzion@berea.sk, telefónne číslo: +421 917 541 894.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kresťanské centrum BEREA, Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov, Okružná 3190, 900 01 Modra, email: osobneudaje@berea.sk

Spracúvané osobné údaje:
Prevádzkovateľ spracúva, nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, dátum narodenia, emailová adresa, IP adresa, súbory cookies.

Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:
Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú:

 1. spracovanie účtovných dokladov
 2. plnenie a evidencia zmlúv,
 3. evidencia klientov a zmluvných partnerov na účely uzatvárania a plnenia zmlúv
 4. archivácia dokumentov v súlade s právnymi predpismi 
 5. korešpondencia a komunikácia

Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby: Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby bude, v závislosti od konkrétnych osobných údajov a účelu ich spracúvania, súhlas Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, prípadne splnenie zmluvy, zmluvnou stranou ktorej je dotknutá osoba.

Špecifikácia oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom alebo treťou stranou: Neuplatňuje sa.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby môžu byť zamestnanci a členovia orgánov Prevádzkovateľa, spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softvéru. Príjemcom osobných údajov budú tiež daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v zákonom stanovených prípadoch.

Informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas, na ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie.

Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva:

 1. právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa článku 15 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  1. právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
  2. v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie:
   • informáciu o účeloch spracúvania;
   • informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
   • informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
   • ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
   • informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
   • informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
   • ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
   • informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;
  3. právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
  4. právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
 2. právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  1. právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
  2. právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;
 3. právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  1. právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
   • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
   • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia;
   • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
   • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;
  2. právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;
   pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia [t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

   1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
   2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
   3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;
   4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo
   5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  1. právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
   • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
   • spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
   • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
   • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
  2. právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa bodu (i) tohto písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;
  3. právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
 5. právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  1. právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;
  2. právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;
 6. právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  1. právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
   • sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne
   • sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne
   • právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
  2. právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 7. právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  1. právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;
  2. [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
  3. právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;
  4. (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií;
  5. právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;
 8. právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je:
  1. právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby].

Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:
Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov / určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente alebo vyplnením elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Prevádzkovateľa).

Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36 064 220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, telefón: 02/3231 3214.

Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje:
Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je potrebné na uzatvorenie zmluvy a na jej plnenie. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná udeliť súhlas s ich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude môcť uzatvoriť a splniť zmluvu.

Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania: Neuplatňuje sa.